Inhoudelijke ambities van netwerk Met Andere ogen

Met Andere Ogen wil als netwerk inspireren en goede voorbeelden delen. Maar niet alleen dat: we willen ook op inhoudelijk vlak bijdragen. Door goed in verbinding te blijven met de lokale praktijk van onze leden, weten we waar de inhoudelijke ambities liggen: in interprofessionele samenwerking, inclusieve samenwerking met ouders en netwerkregie. Binnen het netwerk wisselen we hierover graag kennis uit, om zo met elkaar verder te ontwikkelen en richting te geven aan die lokale praktijk: welke stappen kunnen én moeten we zetten om te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen? Hieronder werken we de ambities verder uit en maak je kennis met de betrokken leden.
 

Interprofessionele samenwerking

Binnen de aanpak interprofessionele samenwerking ontwikkelen we handvatten voor professionals om de interprofessionele samenwerking rondom het kind vorm te geven. Dit doen we in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, het platform Vakmanschap, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd – BPSW en drie pilotregio’s. We hopen dat alle professionals uit onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang hierdoor de gelegenheid krijgen om hun kennis en expertise te delen, elkaars perspectief kunnen innemen, en tijd en ruimte ervaren om interprofessioneel samen te werken met én voor kinderen en hun ouders. 


De drie pilotregio’s – oftewel Lerende Praktijken Integrated Care Emmen, Veens Welzijn Veenendaal en Orion Amsterdam gaan binnen deze aanpak aan de slag om de interprofessionele samenwerking binnen hun eigen praktijk te versterken en worden hierbij één tot twee jaar professioneel gevolgd. Via het digitale Platform Vakmanschap – dat tot stand kwam in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut – delen de Lerende Praktijken intern en onderling hun kennis over en ervaringen met het versterken van de interprofessionele samenwerking. Een expertgroep van professionals die zich gespecialiseerd hebben in het thema interprofessioneel samenwerken kan inhoudelijk advies geven tijdens de trajecten van de drie Lerende Praktijken. 
 

Maak kennis met de betrokken leden bij interprofessionele samenwerking
 

Anja Verwoerdt

Orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog voor kind en jeugd, onderwijsadviseur, auteur
Anja is sinds 2020 als inhoudelijk expert betrokken bij het netwerk Met Andere Ogen. Bij de ambitie interprofessioneel samenwerken vertaalt ze actueel onderzoek rond dit thema naar de praktijk. Ze schreef de inhoudelijke onderzoeksopzet voor de pilot Lerende Praktijken en is voorzitter van de expertgroep. 

​​​​​​​Britt Kiene

Beleidsadviseur Jeugd – Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
Britt zet zich als beleidsadviseur namens de beroepsvereniging van sociaal werkers landelijk in voor jeugd- en gezinsprofessionals. Door het perspectief van de jeugd- en gezinsprofessional weer te geven en te mogen leren van de perspectieven van anderen, hoopt ze gezamenlijk de pedagogische basis versterken.’


 

Inclusieve samenwerking met ouders

De samenwerking tussen ouders, professionals en beleidsmakers bij de ondersteuning van kinderen moet nog beter. Bovendien gaat samenwerken verder dan alleen de ouders bij het proces betrekken. Om die samenwerking nog meer te versterken, is er samen met ouders en ouderorganisaties een Aanpak inclusieve samenwerking met ouders opgesteld. 

De aanpak bestaat uit twee actielijnen, die voortkomen uit Samen voor het Kind

  • Actielijn professionals en ouders toerusten
    Het hoofddoel van de eerste actielijn is dat huidige en nieuwe professionals als vanzelfsprekend ouders als gelijkwaardige partner meenemen in individuele trajecten op het gebied van onderwijs, opvang en zorg, maar ook bij de beleidsvorming – zowel preventief als wanneer er iets aan de hand is.
     
  • Actielijn organisatiegraad van ervaringsdeskundige ouders verstevigen
    Het hoofddoel van de tweede actielijn is dat de organisatiegraad van ervaringsdeskundige ouders zodanig is verstevigd, dat beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang altijd plaatsvindt in samenwerking met ervaringsdeskundige ouders. 
     

Maak kennis met de betrokken leden bij inclusieve samenwerking met ouders
 

Ellen Donkers

Projectleider van Kansen voor alle kinderen bij het NJi 
Ellen houdt zich binnen het project Kansen voor alle kinderen onder andere bezig met het versterken van de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en zorgprofessionals. Het NJi verzamelt en deelt kennis om deze samenwerking te ondersteunen en te verbeteren.

Vera Meewis

Beleidsmedewerker primair en voortgezet onderwijs bij Ieder(in)
Vera behartigt samen met leden en netwerkpartners de belangen van kinderen en ouders in onderwijs en zorg bij Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. 

 


 

Netwerkregie

Regie op de samenwerking is een werkzaam element voor samenwerken in netwerken van organisaties. We willen daarom lokale betrokkenen beter positioneren om regie te nemen op de samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang in hun regio. Hiertoe zetten we zogeheten Verbinders in.

Om regio's meer gerichte handvatten te kunnen bieden die rekening houden met bijvoorbeeld regiokenmerken en de fase van ontwikkeling, laten we door Pieterjan van Delden (AEF) onderzoek uitvoeren naar modellen van regieneming in het veld van onderwijs, zorg en jeugd. We nemen een grote variatie van gebieden mee, zodat we meer leren over welke regiokenmerken van invloed zijn op de netwerksamenwerking en welk samenwerkingsmodel daarbinnen effectief kan zijn. De bevindingen en onderzoeksresultaten delen we tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten. In de aanpak zoeken we verder de samenwerking op met het NJi, de Onderwijsconsulenten, de VNG, het ondersteuningsprogramma Sociaal Domein en het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.
 

Maak kennis met de betrokken leden bij netwerkregie
 

Jouke Douwe de Vries

Wethouder Sociaal Domein, Welzijn, Onderwijs en Financiën in de gemeente Noordoost-Friesland
Jouke Douwe organiseert regelmatig bijeenkomsten rondom onderwijs en zorg in zijn regio, met als doel om kennis en ervaring uit te wisselen en met elkaar inspiratie op te doen. De gemeente Noordoost-Friesland houdt zich al twee jaar bezig om de verbinding tussen onderwijs en zorg te versterken. Lees hier meer over op hun website


 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Inhoudelijke ambities van netwerk Met Andere ogen? Stuur dan een e-mail naar metandereogen@vng.nl.