De Netwerktafel van Met Andere Ogen

artikel_detail_netwerktafel_2.jpg

 

Bij Met Andere Ogen is de regie in handen van het netwerk zelf. Daarom hebben we in 2022 de Netwerktafel opgericht: een afspiegeling van alle perspectieven die bijdragen aan het netwerk van Met Andere Ogen. Aan tafel praten we met elkaar over wat er nodig is om zowel lokaal als regionaal de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp te versterken. En werken we samen aan de maatschappelijke opdracht waar we met z’n allen voor staan: zorgen voor een optimale én ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Want dat is de bedoeling.

Kijken vanuit toekomstperspectief

De missie van de Netwerktafel: op regionaal en landelijk niveau impact maken en zo samen toewerken naar een samenleving waarin het belang van het kind voorop staat. We willen een omgeving vormen waarin we preventief en inclusief samenwerken, waar goede voorbeelden uit de lokale praktijk leiden tot duurzame veranderingen op grote schaal. Niet vanuit afzonderlijke belangen van organisaties, maar vanuit één belang: dat van het kind.

Landelijke politiek en lokale praktijk samenbrengen

De leden van de Netwerktafel gaan met elkaar in gesprek over wat er gebeurt in de praktijk en wat we daarvan kunnen leren. Ook wijzen zij op plekken waar nieuw beleid gemaakt of getoetst wordt, steeds weer op de bedoeling. De Netwerktafel wil op die manier knelpunten en oplossingen uit de lokale en regionale praktijk op de agenda zetten van landelijke partijen en organisaties. Landelijke partners kunnen op hun beurt hun voornemens voorleggen aan mensen uit de praktijk, zodat beleid en regelgeving naadloos aansluiten op hun behoefte.

Continu in beweging 

De Netwerktafel van Met Andere Ogen staat altijd open voor nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen, en is dus continu beweging. Iedereen is vertegenwoordigd: ouders, jongeren, inhoudelijke professionals, ervaringsdeskundigen, beleidsadviseurs uit de praktijk en bestuurders uit gemeenten en onderwijs. Samen met de netwerkregisseur kijken we vanuit al die perspectieven met elkaar naar de vraag: wat is er nodig om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen?

Een sterke basis door krachtige samenwerking

Om impact te maken, is commitment nodig: iedereen aan tafel is met hart en ziel betrokken bij de praktijk van onderwijs, zorg en jeugd, en bij de kinderen, jongeren en hun ouders. Samen zoeken we de verbinding met de hervormingsagenda van het brede jeugddomein, de propositie van de VNG en de koepels uit het onderwijs & zorg. En samen werken we aan een omgevingsgerichte aanpak: een aanpak die kijkt naar de gehele omgeving waarin kinderen opgroeien en vanuit die context naar oplossingen zoekt.

Wie vormen op dit moment de Netwerktafel?
 

Astrid Ottenheym-Vliegen

Functie: vaandeldrager pedagogisch ecosysteem - meervoudig perspectiefnemen
Rol netwerktafel: perspectief netwerkgedachte Met Andere Ogen en passend onderwijs

‘Samenwerken is onontbeerlijk voor kansengelijkheid en inclusie.’

Negen jaar geleden startte ik als algemeen directeur van het samenwerkingsverband. Vanaf het begin zette ik me in voor de samenwerking tussen kinderen, ouders, en het regulier en speciaal onderwijs met de gemeenten, leerplicht en jeugdhulp. Omdat is gebleken dat die samenwerking onontbeerlijk is, willen we echt werk maken van perspectief voor ieder kind met gelijke kansen en inclusie. 

Elkaar helpen

Passend onderwijs kun je excluderend of includerend vormgeven. De eerste vorm zijn we gewend en voor de tweede is het nodig anders te kijken en te doen. Daar zet ik me voor in. En zo ben ik al voor het ontstaan van het netwerk Met Andere Ogen betrokken geraakt. Later werd ik bestuurlijk ambassadeur, mede-organisator van de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger en ontwikkelaar van het dialooginstrument “Laat geen kind achter”. Het netwerk is nodig voor deze transitie. Nodig om elkaar te helpen om samen uit te vinden hoe we op een elkaar versterkende wijze kunnen bijdragen aan een regionaal pedagogisch ecosysteem. Daar draag ik graag aan bij door mijn kennis, ervaring en expertise in te zetten om anderen te ondersteunen in het vinden van een werkwijze die passend is bij de regio en wat daarvoor landelijk nodig is. De ervaringen in onze regio heb ik samen met Robbin Haaijer beschreven in ons boek “Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch ecosysteem”.’ 

Britt Kiene

Functie: beleidsadviseur jeugd – Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
Rol Netwerktafel: jeugd- en gezinsprofessional

‘Ik wil graag leren van perspectieven van anderen om samen de pedagogische basis rondom kinderen te versterken.’ 

‘Als beleidsadviseur Jeugd zet ik mij namens de beroepsvereniging van sociaal werkers landelijk in voor de jeugd- en gezinsprofessionals. Wij behartigen hun belangen en bevorderen de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden. Ik werk met andere ogen door met enthousiasme uit te nodigen om verschillende perspectieven te delen en mensen aan elkaar te verbinden.’ 


Een samenhangend jeugdbeleid

‘De jeugd- en gezinsprofessional draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van jeugdigen en jongeren en heeft hierbij oog voor de gehele context met daarin belangrijke relaties en steunfiguren. Met Andere Ogen streeft naar een samenhangend jeugdbeleid, waarin sterke verbindingen rondom een kind worden bereikt op allerlei niveaus. Hierin is een waardevolle gedeelde ambitie terug te zien. Met deelname aan netwerk Met Andere ogen hoop ik het perspectief van de jeugd- en gezinsprofessional weer te geven en te mogen leren van de perspectieven van anderen, zodat we gezamenlijk de pedagogische basis versterken.’

Corien van Starkenburg

Functie: bestuurder van Ingrado
Rol Netwerktafel: perspectief leerplicht RMC

‘Jongeren verdienen het om zichtbaar te zijn op hun weg naar een zelfstandige toekomst.’

‘Als bestuurder van Ingrado staan we voor het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Dit doen we als vereniging op landelijk niveau. ‘Ingrado' betekent: in staat. We stellen alle partijen die zich bezighouden met het recht op onderwijs en ontwikkeling in staat om hun doelstellingen te realiseren. En we stellen jongeren in staat zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Hoe we dat doen leggen we vast in ons jaarplan en strategisch meerjarenplan.’


‘Jongeren verdienen het om zichtbaar te zijn, om gezien te worden op hun weg naar een zelfstandige toekomst. Dat betekent gezien worden door alle professionals die kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling op alle momenten die ertoe doen: van onderwijsgevenden op school, de jeugdgezondheidszorg, de gemeente en jeugdhulp tot de leerplichtambtenaar, de doorstroomcoach en de werkgevers. Zien wat er nodig is op welk moment en daar ook naar handelen. Dat is de opdracht waar we met elkaar voor staan.’ 

Ingrid Paalman-Dijkenga

Functie: lector Goede Onderwijspraktijken bij Hogeschool Viaa
Rol Netwerktafel: perspectief onderwijs & onderzoek, PABO’s

‘De stem van de zich ontwikkelende en lerende mens moet gehoord worden’ 

‘In de regio kijk ik met andere ogen door daar waar samenwerkingsvraagstukken op tafel liggen, het gedachtegoed in te brengen. Dit zijn zowel onderzoekstrajecten, lezingen en momenten met studenten in de hogeschool bij de bachelor en master Systemisch Werken met Jeugd (voorheen: interprofessioneel werken). 

Interactie stimuleren

Bij Met Andere Ogen hoop ik op inspiratie en het delen van kennis en good practices, maar ook op met elkaar ‘stoeien’ op de vraagstukken die er liggen en waarmee kinderen en jongeren een zo nabij mogelijke ondersteuning krijgen in hun ontwikkeling. De stem van de zich ontwikkelende en lerende mens moet gehoord worden hierin! 

Jouke Douwe de Vries

Functie: Wethouder Sociaal Domein, Welzijn, Onderwijs en Financiën in de gemeente Noordoost-Friesland 
Rol Netwerktafel: perspectief bestuurder gemeente

‘Ik hoop dat we met elkaar een manier vinden om de zorg in heel Nederland laagdrempelig en dichtbij te organiseren.’ 

‘Voor uitwisseling en inspiratie in de regio organiseren we regelmatig bijeenkomsten rondom Onderwijs en Zorg in de regio Noordoost-Friesland. In de gemeente Noordoost-Friesland zijn we, in goede samenwerking met de scholen, inmiddels twee jaar bezig met de verbinding van Onderwijs en Zorg. De inzet is om de zorg zoveel mogelijk op school (en in de kinderopvang) te organiseren, zodat er vlot gehandeld kan worden, de problematiek klein blijft en er geen externe specialistische hulp meer nodig is.

Andere, laagdrempelige zorg

Bij Met Andere Ogen hoop ik te bereiken dat we met elkaar een manier vinden om, niet alleen in mijn gemeente, maar in heel Nederland de zorg anders, laagdrempelig en dichtbij te organiseren: op school en in de kinderopvang. Dat is allereerst in het belang van het kind, maar ook van ouders, het onderwijs en de zorg, want de jeugdhulp in de huidige vorm dreigt vast te lopen en onbetaalbaar te worden.’ 
 

Levi van Dijk

Functie: Ervaringsdeskundig adviseur Themateam Inclusief Onderwijs en Werk Fair Health HAN Sociaal – medewerker lectoraat Human Capital Innovations Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Rol Netwerktafel: perspectief ervaringsdeskundigen

‘Ik hoop ervaringsdeskundigheid als volwaardige discipline te borgen en te versterken in het nieuwe ecosysteem.’

‘In mijn regio probeer ik verbinding te maken met relevante netwerken en de inzet van ervaringskennis en deskundigheid samen met het anders waarderen van competenties van medewerkers te versterken, om zo bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Met het Netwerk Met Andere Ogen hoop ik de ervaringsdeskundige expertise als volwaardige discipline te borgen en te versterken in het nieuwe ecosysteem.’ 

Vera Meewis

Functie: Beleidsmedewerker onderwijs bij Ieder(in)
Rol Netwerktafel: perspectief van ouders en inclusie

‘Inclusief samenwerken vraagt van professionals om vertrouwen te hebben in de kennis en kunde van ouders’

‘Ik werk landelijk, samen met NJi en het regiebureau van Met Andere Ogen aan het verbeteren van de (visie op) samenwerking tussen ouders en professionals en beleidsmakers in onderwijs en sociaal domein bij het ondersteunen en begeleiden van kinderen met een beperking, chronische aandoening, gedragsproblematiek of kwetsbare thuissituatie. Ouders en professionals hebben hier ieder een andere rol in, maar hebben elkaar daardoor potentieel ook veel te bieden. Wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen staat centraal, zowel in gesprekken, als bij de ontwikkeling van beleid. 

Samen voor het kind

Om het samenwerken met ouders te versterken hebben we met ouderorganisaties en ervaringsdeskundige ouders de aanpak ‘Inclusieve samenwerking met ouders’ opgesteld. Deze bestaat uit twee actielijnen, die voortkomen uit de notitie ‘Samen voor het Kind’. Een actielijn om ouders en professionals toe te rusten in hun samenwerking. En een actielijn om de organisatiegraad van ervaringsdeskundige ouders te verstevigen. We laten zien wat de waarde is van partnerschap met ouders, en wat dit betekent voor de kansen van kinderen.   

Vertrouwen in de kennis en kunde van ouders

Ik hoop met het netwerk Met Andere Ogen te bereiken dat het inclusief samenwerken met ouders en in het belang van kinderen veel meer vanzelfsprekend wordt. Inclusief samenwerken vraagt bij professionals om vertrouwen in de kennis en kunde van ouders. Een positieve, open en luisterende houding is de basis. Met oog voor kwetsbaarheid, afhankelijkheid en een gedeelde verantwoordelijkheid om met elkaar tot goed werkende oplossingen te komen die jongeren verder helpen.’  

Meer weten?

Wil je meer weten over de Netwerktafel? Of zelf actief bijdragen aan de beweging van Met Andere Ogen? Stuur dan een e-mail naar metandereogen@vng.nl.