De Netwerktafel van Met Andere Ogen

artikel_detail_netwerktafel_2.jpg

 

Bij Met Andere Ogen is de regie in handen van het netwerk zelf. Daarom hebben we in 2022 de Netwerktafel opgericht: een afspiegeling van alle perspectieven die bijdragen aan het netwerk van Met Andere Ogen. Aan tafel praten we met elkaar over wat er nodig is om zowel lokaal als regionaal de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp te versterken. En werken we samen aan de maatschappelijke opdracht waar we met z’n allen voor staan: zorgen voor een optimale én ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Want dat is de bedoeling.

Kijken vanuit toekomstperspectief

De missie van de Netwerktafel: op regionaal en landelijk niveau impact maken en zo samen toewerken naar een samenleving waarin het belang van het kind voorop staat. We willen een omgeving vormen waarin we preventief en inclusief samenwerken, waar goede voorbeelden uit de lokale praktijk leiden tot duurzame veranderingen op grote schaal. Niet vanuit afzonderlijke belangen van organisaties, maar vanuit één belang: dat van het kind.

Landelijke politiek en lokale praktijk samenbrengen

De leden van de Netwerktafel gaan met elkaar in gesprek over wat er gebeurt in de praktijk en wat we daarvan kunnen leren. Ook wijzen zij op plekken waar nieuw beleid gemaakt of getoetst wordt, steeds weer op de bedoeling. De Netwerktafel wil op die manier knelpunten en oplossingen uit de lokale en regionale praktijk op de agenda zetten van landelijke partijen en organisaties. Landelijke partners kunnen op hun beurt hun voornemens voorleggen aan mensen uit de praktijk, zodat beleid en regelgeving naadloos aansluiten op hun behoefte.

Continu in beweging 

De Netwerktafel van Met Andere Ogen staat altijd open voor nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen, en is dus continu beweging. Iedereen is vertegenwoordigd: ouders, jongeren, inhoudelijke professionals, ervaringsdeskundigen, beleidsadviseurs uit de praktijk en bestuurders uit gemeenten en onderwijs. Samen met de netwerkregisseur kijken we vanuit al die perspectieven met elkaar naar de vraag: wat is er nodig om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen?

Een sterke basis door krachtige samenwerking

Om impact te maken, is commitment nodig: iedereen aan tafel is met hart en ziel betrokken bij de praktijk van onderwijs, zorg en jeugd, en bij de kinderen, jongeren en hun ouders. Samen zoeken we de verbinding met de hervormingsagenda van het brede jeugddomein, de propositie van de VNG en de koepels uit het onderwijs & zorg. En samen werken we aan een omgevingsgerichte aanpak: een aanpak die kijkt naar de gehele omgeving waarin kinderen opgroeien en vanuit die context naar oplossingen zoekt.

Wie vormen op dit moment de Netwerktafel?

 • Astrid Ottenheym (perspectief netwerkgedachte Met Andere Ogen en passend onderwijs)
 • Sylvia Veltmaat (perspectief regulier onderwijs)
 • Marianne van Kalmthout (perspectief passend onderwijs en aansluiting van alle regio’s)
 • Helma van der Hoorn (perspectief MBO)
 • Ingrid Paalman (perspectief onderwijs &onderzoek, PABO’s)
 • Melchior Wammes (perspectief vanuit de jongeren)
 • Vera Meewis (perspectief van ouders en inclusie)
 • Fedor Heida (perspectief VNG, gemeente)
 • Jouke Douwe de Vries (perspectief bestuurder gemeente)
 • Pieter van Dijk (perspectief passend onderwijs)
 • Levi van Dijk (perspectief ervaringsdeskundigen)
 • Ellen Monteban (perspectief kinderopvang)

Meer weten?

Wil je meer weten over de Netwerktafel? Of zelf actief bijdragen aan de beweging van Met Andere Ogen? Stuur dan een e-mail naar metandereogen@vng.nl.