De Expertgroep van Met Andere Ogen 

Binnen de pilot Lerende Praktijken heeft Met Andere Ogen in 2023 een expertgroep opgericht. De expertgroep bestaat uit professionals die op basis van wetenschappelijk onderzoek advies geven over het thema interprofessioneel samenwerken – een van de ambities van Met Andere Ogen. Het doel? Samenwerkingspartners met onderbouwde kennis inspireren om zo de samenwerking binnen het onderwijs, de jeugdhulp en het sociaal domein te versterken. De opbrengsten van de expertgroep brengen we in kaart in een onderzoek in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Als lid van Met Andere Ogen kun je ook bij de expertgroep terecht met vragen. Hieronder lees je hoe de expertgroep tot stand kwam en hoe je met de leden in contact komt. 
 

De samenwerking versterken met de pilot Lerende Praktijken

De projectgroep interprofessioneel samenwerken van netwerk Met Andere Ogen richt zich op professionals die hun samenwerking onderling, en met ouders en jeugdigen willen versterken. Een sterke samenwerking bevordert ontwikkelingskansen van de jeugd: we varen dan samen dezelfde koers en raken elkaar onderweg niet kwijt. Nu willen we hier niet alleen over praten, maar al doende met elkaar leren. Daarom zijn we vorige jaar gestart met de pilot Lerende Praktijken. Dit zijn professionals uit het onderwijs, het sociaal domein, de jeugdhulp, ouders en leerlingen die op en rondom scholen willen inzetten op het versterken van de onderlinge samenwerking. We hebben de pilots verspreid over het land en een scholenkoepel voor speciaal onderwijs in Amsterdam. Ook nemen een aantal reguliere scholen en hun samenwerkingspartners in Emmen en Veenendaal deel aan de pilot. 
 

Brede kennis en expertise in huis met de expertgroep 

Bij de start van de pilot Lerende praktijken hebben we een aantal experts op het gebied van interprofessioneel samenwerken benaderd. Want samen al doende leren kan vragen oproepen. Het is dan fijn als er goede en brede expertise beschikbaar is om die vragen aan voor te leggen. De leden van de expertgroep houden zich bijvoorbeeld bezig met wetenschappelijk onderzoek naar interprofessioneel samenwerken in de context van (speciaal) onderwijs en zorg. Ook zijn ze goed op de hoogte van actuele landelijke ontwikkelingen rondom dit thema. De experts denken mee over vragen die leven binnen de pilots Lerende Praktijken. Bijvoorbeeld over hoe je dezelfde taal kunt spreken, hoe je kunt samenwerken met gemeenten of hoe samenwerkingspartners rondom jeugdigen elkaars perspectieven speels kunnen onderzoeken. De experts worden op de hoogte gehouden van de pilot Lerende praktijken en ontwikkelingen binnen het netwerk. Ze zoeken onderling contact wanneer hier behoefte aan bestaat.
 

Opbrengstgericht werken: onderzoek van Hogeschool Rotterdam 

Onze samenwerkingspartners in de drie Lerende praktijken willen weten wat werkt in interprofessioneel samenwerken. Het is dan mogelijk deze kennis te behouden en door te geven. We voeren daarom samen met de Hogeschool Rotterdam een tweejarig onderzoek uit. Vorig jaar is dit onderzoek gestart met een nulmeting: met professionals uit verschillende disciplines hebben we gekeken naar de stand van zaken in de samenwerking, wat al bereikt is en welke elementen voor verbetering vatbaar zijn. Op basis hiervan hebben we plannen gemaakt en deze uitgevoerd. De onderzoeksleider van Hogeschool Rotterdam evalueert deze plannen en de uitvoering ervan voor de zomervakantie van 2024. 
 

Een vraag voorleggen aan de expertgroep? 

Houd je je binnen je werk bezig met het thema interprofessionele samenwerking of wil je de samenwerking versterken? Als lid van Met Andere Ogen kun je jouw vraag ook voorleggen aan de expertgroep. Afhankelijk van de vraag en de beschikbare tijd geven we antwoord, delen we ons advies of leveren we een bijdrage aan een webinar of bijeenkomst. Wil je jouw vraag voorleggen? Neem dan contact op met anjaverwoerdt@gmail.com, voorzitter van de expertgroep en inhoudelijk coördinator van de pilot Lerende Praktijken. Zij inventariseert de vragen, bespreekt deze in de projectgroep Lerende praktijken en legt contact tussen de aanvrager en de leden van de expertgroep. 
 


Maak kennis met de leden van de expertgroep

Anja-Verwoerdt-.jpg

Anja Verwoerdt

‘Sinds 2019 ben ik betrokken bij het netwerk Met Andere Ogen als inhoudelijk coördinator interprofessioneel samenwerken rond jeugd en gezin. Ik ben daarnaast voorzitter van de expertgroep. Als orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog (kind en jeugd) met ruime ervaring in zowel het onderwijs als de jeugdhulp weet ik wat het betekent om samenwerken vorm te geven. Ik heb een eigen advies- en trainingspraktijk voor onderwijs- en jeugdprofessionals en ben supervisor NVO en NIP.  Hoe scholen met inzet van empowerment de pedagogische basis van leerlingen kunnen verbreden is het thema van het boek dat ik met Chaja Deen schrijf en dat door ACCO gepubliceerd wordt. Daarnaast werk ik aan een promotieonderzoek over wat zich onder de oppervlakte van interprofessioneel samenwerken afspeelt.’ 


 

Expertgroep-Chaja-Deen.jpg

Chaja Deen

‘Ik werkte in het verleden als orthopedagoog in het voortgezet onderwijs en vervolgens als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg. Inmiddels ben ik alweer lange tijd als expert verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut. Daar ligt mijn focus op het versterken van de pedagogische basis, ook in de samenwerking in en rondom scholen op thema’s als leerling-participatie, kansengelijkheid, welbevinden en samenwerken met ouders. Daarnaast richt ik me op wat werkt bij de beleidsmatige en bestuurlijke afstemming van kinderopvang en onderwijs met welzijn en jeugdhulp. Binnen Met Andere Ogen ben ik betrokken bij intervisiebijeenkomsten voor beleidsmakers en bestuurders, bij regionale bijeenkomsten en bij de expertgroep interprofessionele samenwerking.


 

Expertgroep-Tina-van-Wouw-.jpg

Tina van Wouw 

‘Ik zet me in om het verschil te maken voor kinderen en jongeren die ogenschijnlijk niet lijken te passen. Dat doe ik als schoolleider voor jongeren in het regulier onderwijs, maar ook als onderzoeker. De grootste belemmeringen zitten in mijn gevoel niet in de mensen, maar in het systeem dat we gemaakt hebben. Het huidige systeem gaat uit van gemiddelden en is gericht op meetbaarheid, controle en economische efficiency, terwijl alle kinderen onderwijs verdienen waarin ze leren dromen, denken en doen. Omdat huidige voorzieningen, wet- en regelgeving en afspraken vaak niet in het voordeel van alle kinderen werken, doe ik onderzoek naar de belemmerende en helpende factoren in de samenwerking rondom deze kinderen. Voor ontschotting en transitie op grote schaal is een nieuw, gezamenlijk verhaal nodig, waarin we met elkaar, met the whole system in the room de problemen gaan keren.’ 
 


 

Expertgroep-Jantien-Gerdes-2.jpg

Jantien Gerdes

‘Mijn onderzoek richt zich op interdisciplinaire samenwerking vanuit het perspectief van de betrokken professionals. Organisaties kunnen immers niet daadwerkelijk samenwerken; dat doen de mensen binnen de organisaties. De centrale vragen binnen mijn onderzoek gaan over die vragen. Wat hebben mensen in hun samenwerking nodig om samen te bouwen? Wat is de rol van vertrouwen? Hoe kan de professioneel in de samenwerking ondersteund worden? Ik ben gepromoveerd op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening en ben werkzaam als onderwijskundige en onderzoeker. Met een achtergrond in het onderwijs en het theater weet ik echter ook wat ‘op de vloer’ de meerwaarde is van samen zoeken naar nieuwe wegen, samen improviseren en samen iets moois neerzetten.’ 
 


 

Expertgroep-Yvonne-van-Zaalen.jpg

Yvonne van Zaalen

‘Ik werk als lector Relationele Zorg aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast ben ik vicevoorzitter van het PAR-EL-consortium (Paramedici in de Eerste Lijnszorg), een consortium van paramedisch experts die het interprofessioneel samenwerken in de eerstelijnsgezondheidszorg willen bevorderen. Door mijn achtergrond als logopediewetenschapper en mijn opgebouwde expertise op het gebied van interprofessioneel samenwerken gaat in mijn onderzoek bijzondere aandacht uit naar de afstemming in communicatie en gezamenlijke besluitvorming, met name bij personen met lage gezondheidsvaardigheden of digitale vaardigheden. Daarnaast heb ik enkele boeken geschreven voor het hoger onderwijs, waaronder Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs en Interprofessioneel Communiceren.’


 

Expertgroep-Stijn-Deckers.jpg

Stijn Deckers

‘Ik ben orthopedagoog en werk voor Stichting Milo en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij Stichting Milo, een interprofessioneel behandel- en expertisecentrum voor kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen en ondersteunde communicatie, ben ik manager Expertise & Innovatie. Bij de Radboud Universiteit werk ik als docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen, en ben ik als onderzoeker verbonden aan de leerstoel Ondersteunde Communicatie. Daarvoor heb ik gewerkt als docent-onderzoeker op de Fontys Paramedische Hogeschool, waar ik actief betrokken was bij de opzet en uitvoering van het curriculum gericht op Interprofessioneel samenwerken en opleiden. Daarnaast zijn er verschillende nationale en internationale publicaties van mij verschenen op het vlak van interprofessioneel samenwerken, waaronder het boek Interprofessioneel Samenwerken in Zorg, Welzijn en Onderwijs uit 2023.’