Verbinders van Met Andere Ogen

Binnen Met Andere Ogen vormen onze verbinders de lijm van het netwerk. Voor een goede samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang is verbinding tussen die domeinen cruciaal. Onze verbinders faciliteren en ondersteunen die samenwerking in hun regio: ze analyseren waar de ontwikkelpunten liggen en brengen daarin de juiste partijen bij elkaar. Want alleen door kennis en ervaring uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen we als netwerk de praktijk optimaal ondersteunen. 

Maak kennis met de verbinders van Met Andere Ogen

 

Paulien Rutgers

Directeur en eigenaar A.A.I. centrum De Klimop | Jeugdhulpverlener met assistentie van dieren

Verbinder-Paulien-Rutgers.jpg

 

In de regio West-Brabant West en West-Brabant Oost zie ik het als de grootste uitdaging om de juiste personen met elkaar in gesprek te krijgen en hen te leren dezelfde taal te spreken. Binnen de domeinen zorg en onderwijs ligt de focus erg op het eigen kader. Maar ik zie dat binnen die domeinen iedereen eigenlijk hetzelfde wil voor kinderen: gezond van lichaam en geest opgroeien op een passende (onderwijs)plek. Als ik die gezamenlijke wens boven tafel kan krijgen, dan kunnen we een heel ander gesprek voeren, namelijk: wat kunnen beide domeinen bieden om deze wens werkelijkheid te laten worden? 


Schotten afbreken

In mijn werk ben ik al jaren bezig om de domeinen onderwijs en zorg in onze regio meer met elkaar in verbinding te brengen, zij het op bescheiden schaal. Wat we doen bij De Klimop bevindt zich namelijk op het raakvlak van onderwijs en zorg: we vangen thuiszitters op en begeleiden ze terug naar school. Daarbinnen voer ik gesprekken met samenwerkingsverbanden, beleidsmakers, scholen en wethouders Onderwijs en Zorg over de voor deze doelgroep onhandige schotten tussen onderwijs en zorg – en vooral hoe we die in overleg met elkaar een beetje zouden kunnen afbreken. 

Out of the box

Als verbinder hoop ik the best of both worlds naar boven te halen, zodat partijen inzien hoe ze van elkaars kennis en ervaring kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Zo werken we effectiever samen en denken we gemakkelijker out-of-the-box. Dit begint al bij de juiste mensen met elkaar in contact brengen. Ik heb al voor mijn ogen zien gebeuren hoe daarvan de vruchten zijn geplukt. 


 

Shirley Fransman

Procesbegeleider en projectmanager in het Sociaal Domein

Verbinder-Shirley-Fransman.jpg

 

Ik zie de verschillende domeinen, zoals jeugdhulp, onderwijs, zorg en de kinderopvang nog te vaak als verschillende eilandjes langs elkaar heen werken. Ik zie het als een uitdaging om bruggen te bouwen tussen deze verschillende eilanden. De professionals vanuit deze verschillende domeinen hebben veelal hetzelfde doel voor ogen, namelijk het welbevinden van kinderen en het gezin vergroten. Er is dus een gezamenlijk doel en we hebben elkaar hard nodig om dit doel te bereiken. Ik zie het als een kans om als bruggenbouwer en kartrekker bij te dragen aan het uitwisselen van onderlinge kennis en expertise en het versterken van die onderlinge samenwerking.


Samenwerking een boost geven

Ik ben van nature een verbinder; ik zie overal kansen om samen te werken, initiatieven te starten en mensen bij elkaar te brengen. Het geeft mij energie wanneer ik mensen aan elkaar kan verbinden van wie ik denk dat zij wat aan elkaar kunnen hebben. In deze rol kan ik de mogelijkheid creëren om van én met elkaar te leren, elkaar te inspireren en goede voorbeelden te delen. Ik geloof dat de rol van verbinder echt verschil kan maken om mensen uit verschillende werkgebieden met elkaar in contact te brengen en de onderlinge samenwerking een boost te geven. 


Faciliteren en inspireren

Mijn ervaring is dat de wil en wens om met anderen samen te werken er wel degelijk is. Dat dit in de praktijk nog te weinig gebeurt, komt denk ik omdat men niet altijd weet waar te beginnen. Daarnaast speelt de beschikbare tijd hierin ook een belangrijke rol. Als verbinder kan ik inspelen op een behoefte of vraag die speelt in een bepaalde regio en hier vervolgens mee aan de slag gaan: de vraag verhelderen, de juiste mensen bij elkaar brengen, faciliteren en ondersteunen. Ik zie mijzelf dan ook echt als een soort facilitator; iemand met een breed netwerk die de tijd en ruimte heeft om mensen die van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren bij elkaar te brengen.