16 september 2023

Eindrapport pilots jeugdondersteuners Leeuwarden 2018 - 2023

De inzet van jeugdondersteuners heeft financiële én sociale en maatschappelijke impact, blijkt uit het eindrapport over de pilots met de inzet van jeugdondersteuners. Vroegere toeleiding naar passende/nodige zorg en het tegengaan van onnodige zorg leiden tot kostenbesparingen in de (jeugd)zorg. Daarnaast heeft de inzet van jeugdondersteuners ook sociale en maatschappelijke impact, zoals een stabielere thuissituatie en een betere startpositie voor kinderen. Die impact is niet altijd meetbaar in euro’s en betaalt zich ook pas later uit, maar maakt wel een enorm verschil.

De afgelopen twaalf jaar heeft Leeuwarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s). De helft van de 63 basisscholen in Leeuwarden is inmiddels een IKC. Het primair onderwijs en de kinderopvang zitten onder één dak, met één pedagogische visie en onder één aansturing.  

Jeugdondersteuners

De functie ‘jeugdondersteuner’ is in Leeuwarden in het leven geroepen om de inclusieve pedagogische omgeving van IKC’s te versterken. De jeugdondersteuner is de verbindende schakel tussen kind, gezin, IKC, (jeugd)hulp en sociaal wijkteam. De focus ligt op preventie. Door problemen vroegtijdig aan te pakken, wordt er voorkomen dat kleine problemen groter en ernstiger worden en een kind uiteindelijke specialistische hulp nodig heeft. De juiste hulp op de juiste plek, dicht in de buurt.

Pilots

De afgelopen jaren zijn er twee pilots uitgevoerd met de inzet van jeugdondersteuners. De eerste 3 jaar draaiden er 3 jeugdondersteuners mee op een IKC. De afgelopen 2 jaar waren dat 8 jeugdondersteuners op 9 IKC’s. Met als belangrijk uitgangspunt: positieve impact maken op een kinderleven. Tijdens de pilots zijn periodiek impactmetingen door impact-adviesbureau Sinzer-Grant Thornton. In het voorliggende eindrapport zijn de resultaten van beide pilots samengevat. 

Conclusie 

Jeugdondersteuners vormen de schakel die in de keten werd gemist. Zij maken de verbinding tussen kind/ gezin, IKC en hulpaanbod, mede door in te zetten op professionalisering, preventie en normalisering. Hun inzet leidt tot de volgende resultaten: 

• Tevredenheid bij kinderen en ouders over de ervaren steun en hulp. 

• Normalisering van gedrag, afschalen van dure en/of zware zorg. 

• Besparing op zorgkosten en kosten in het brede sociale domein. 

• Betere zorg voor kind en gezin door betere samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn. 

• Verbetering van het pedagogisch klimaat op IKC’s, waardoor gesignaleerde problemen vroegtijdig binnen het IKC worden opgelost en inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. 

De functie jeugdondersteuner blijkt hiermee in deze fase van IKC-ontwikkeling voor alle betrokkenen van toegevoegde waarde.

Meer informatie

Voor meer informatie zie ook www.ikc-leeuwarden.nl. Download het rapport in de bijlage.


 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: