06 maart 2021

Opbrengst CoP Monitoring

Een van de doelen van de Community of Practice (CoP) 'Monitoring' was om te komen tot algemeen overdraagbare kennis die regio’s van gemeenten en samenwerkingsverbanden helpt bij het monitoren van de gezamenlijke inzet en de maatschappelijke resultaten voor kinderen en jongeren.

Tegelijkertijd ging de CoP uit van de vragen van de deelnemers zelf. Deelnemers waren vooral medewerkers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, beleidsmedewerkers van gemeenten en onderzoekers. Zij wilden weten welke kennis en kunde er rond monitoring van de samenwerking onderwijs-jeugd beschikbaar is. En hoe deze kennisuitwisseling en -deling kan bijdragen aan het op maat monitoren van de ambities van hun eigen regio.

Drie hoofdonderwerpen stonden centraal in de CoP:

  1. expliciet maken aan welke vragen in de regio de inzet bijdraagt (staat van de jeugd)
  2. scherp krijgen (formuleren) van de bijbehorende ambities en maatschappelijke resultaten
  3. van het monitoren van output en proces naar het monitoren van outcome

In dit document werken we deze onderwerpen verder uit, waarbij we kort de te zetten stappen schetsen, zoveel mogelijk voorbeelden opvoeren en tips en valkuilen benoemen. We formuleren per thema diverse vragen die gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zich kunnen stellen om de doelstellingen scherper te krijgen. Dit helpt bij de vertaalslag naar monitoring en om zicht te krijgen op de vraag: ‘doen we de juiste dingen en doen we die dingen goed?’ We gaan hierbij uit van het theoretische kader van het Kwaliteitskompas.

Meer weten? Download de pdf in de bijlage.

Onder begeleiding van: 

Lieke Salome, L.Salome@nji.nl

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: