Ervaringskennis
29 maart 2021

Online intervisiemethode

Hoe faciliteer je een online intervisiebijeenkomst? In de Community of Practice 'Bindende afspraken' hebben we vijf digitale bijeenkomsten georganiseerd om onderling leren te faciliteren. Ter inspiratie delen we hierbij de methode die wij hebben gebruikt.

Overige
06 maart 2021

Opbrengst CoP Bindende afspraken

Deze Community of Practice onderzoekt of er wetmatigheden zijn om tot een gedeelde visie te komen, en om ervoor te zorgen dat die gedeelde visie leidt tot meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Doel is om te komen tot algemeen overdraagbare kennis die de samenwerking en totstandkoming van langdurige bindende afspraken bevordert. Over de grenzen van een vierjarige collegeperiode heen.

(Semi) wetenschappelijk
05 juli 2020

Advies Onderwijsraad Steeds inclusiever

In het onlangs verschenen advies Steeds inclusiever gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking.

Beleidspraktijk
19 juni 2020

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld.

Beleidspraktijk
12 mei 2020

Wat zit er achter probleemgedrag?

Artikel uit Balans Magazine over het Centrum voor Consultatie en Expertise

(Semi) wetenschappelijk
15 april 2020

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

(Semi) wetenschappelijk
15 april 2020

Effectief sturen met multi-level governance

In dit essay wordt de manier beschreven waarop meerlaags werken aan maatschappelijke vraagstukken werkt en wordt ingegaan op de uitdagingen die zich daarbij voordoen, aan de hand van Frequently Asked Questions (FAQ’s).

(Semi) wetenschappelijk
15 april 2020

Notitie over leiding geven aan transformatie

In deze notitie staat de vraag centraal welke vorm van leiderschap helpt om de transformatie tot stand te brengen.

(Semi) wetenschappelijk
15 april 2020

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

In dit artikel uit het vakblad LBBO verkennen Marjolein Bomhof en Miriam Walraven (Oberon) de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs.

Beleidspraktijk
14 april 2020

Facts & figures Inkoop Jeugdhulp door gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en schakelen jeugdhulpaanbieders in voor de uitvoering. Hiervoor kan zij in het inkoopproces afspraken maken met aanbieders en contracten sluiten.

Uitvoeringspraktijk
14 april 2020

Kwaliteitskompas

Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten voor jeugdigen. Het Kwaliteitskompas heeft als doel de kwaliteitscyclus van jou en je partners op gang brengen.