Noordoost-Friesland

Inleiding: Samenwerkende partners van basisonderwijs, opvang, jeugdhulp, gemeenten in de regio NO Friesland hebben begin 2019 besloten een werkgemeenschap passende ontwikkeling te realiseren om veel meer te kunnen bieden aan kinderen en in het bijzonder aan kinderen met speciale behoeften van 0-12 jaar. Met name de vraag hoe op regio-niveau, gemeentelijk niveau en lokaal niveau geacteerd moet worden is relevant. Hoe kan een beweging op gang gebracht worden die blijvend is en niet afhankelijk is van de toevallige aanwezigheid van politiek verantwoordelijke wethouders, schoolbestuurders en bestuurders van opvang en jeugdhulp?

Noordoost-Friesland is een streek in de provincie Friesland waaronder 4 gemeenten vallen:

  • NoardeastFryslân
  • Dantumadiel
  • Tytsjerksteradiel
  • Achtkarspelen

Totaal: 124.625 inwoners

Wat willen we bereiken?

Partijen hebben een visie opgesteld met daarin een verklaring: ‘het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om inclusief en integraal te werken.  Dat betekent dat nagenoeg alle kinderen in de regio onderwijs moeten  kunnen krijgen. Vanuit die ambitie zal het onderwijs / de jeugdzorg/de opvang anders moeten worden georganiseerd’. Hieronder staan de 4 ambities:

De regionale samenwerking en leercyclus ondersteunt de doelstellingen van het Frysk actieplan ‘Zorg voor jeugd’ dat in 2018 is vastgesteld voor de provincie Friesland.

De focus van het project ligt momenteel op het realiseren van concrete projecten in de gemeenten en het afspreken van één peuterstelsel en kwaliteitskader voor de regio. Daarnaast zijn projecten opgesteld voor scholen met combinaties van onderwijs en zorg (zg. onderwijszorgarrangementen).

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

De samenwerkende partners hebben op bestuurlijk niveau een visieverklaring opgesteld die is vastgesteld in een zg. ‘Kompas’ document. Hieraan vooraf ging een onderzoek dat inzicht heeft gegeven in de vraag in hoeverre de regio erin slaagt om een ‘dekkend onderwijsaanbod’ te leveren voor kinderen. Momenteel word gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsconvenant ‘werkgemeenschap passende ontwikkeling’ voor de regio.

Daarnaast is er een globaal programma voor de regio opgesteld en vinden er gesprekken plaats over concrete projecten zoals realisatie van zg. Kindcentra-Plus, Interprofessioneel werken in een sbo-school,  onderzoek lokale PeuterPlusvoorziening.  Dit zijn integrale voorzieningen voor kinderen waarbij kinderen met speciale behoeften al in de eerste fase van hun leven beter bediend kunnen worden. Het idee van groepsbekostiging in plaats van individuele bekostiging wordt daarbij ook nader uitgewerkt. Het is de bedoeling om in alle 4 gemeenten lokale projecten te starten die voortvloeien uit de visie op Passende Ontwikkeling die eerder is vastgesteld in het zg. ‘Kompasdocument’. Op 9 oktober 2019 vond een conferentie plaats waarin sectoroverstijgende samenwerking van kindorganisaties centraal stond.

Wat heeft de regio NO Friesland te bieden aan het landelijke netwerk?

We werken momenteel aan de voorwaarden voor het realiseren van een goede samenwerking en proberen daarbij alle partijen in positie te brengen. We doen ons best om zoveel mogelijk partijen van onderwijs, opvang, jeugdhulp te laten aansluiten bij de ambitie van 4 gemeenten in de regio NO Friesland.  

Wat kunnen we leveren aan het landelijke netwerk?

  • We kunnen voorbeelden van een onderzoeksopzet ‘Passende ontwikkeling’ leveren voor een grotere regio en/of gemeente.
  • We hebben een visie ontwikkeld op passende ontwikkeling en kunnen vertellen hoe deze visie tot stand is gekomen.
  • We hebben een  globale programmaaanpak uitgewerkt voor de hele regio waarbij het mogelijk is dat op gemeentelijk en lokaal niveau specifieke accenten worden geplaatst en lokale projecten worden gestart
  • We hebben een samenwerkingsconvenant voor de regio ontwikkeld en kunnen vertellen over de opzet hiervan en onze visie hierop.


Welke partijen doen mee in de regio?

De vier gemeenten zijn mede-opdrachtgever samen met schoolbesturen. De grote schoolbesturen doen mee of hebben verklaard de inhoud van de visie-verklaring te ondersteunen. Daarnaast hebben grotere organisaties voor kinderopvang/peuterspeelzaalwerk de visie-verklaring onderschreven.

Meer weten over de aanpak in NO Friesland? Neem contact op met Sjoerd Sol, mail: ssol@noorderwijs.nl of M 06 30365912.