De Staat van de Ouder: Ode aan de leraar

De Staat van de Ouder is een jaarlijkse publicatie van Ouders & Onderwijs over wat ouders van het Nederlandse onderwijs vinden. De rapportage is gebaseerd op representatief onderzoek onder ouders. Net als in voorgaande jaren is breed onderzoek gedaan naar verschillende thema's in het onderwijs. Deze keer krijgt de leraar speciale aandacht. Centraal daarbij staat goed onderwijs voor iedereen. Dat betekent geschikte ondersteuning voor ieder kind, zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs.

Volgens ouders is de leraar bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Die zorgt voor de sfeer in de klas en de ruimte om op eigen tempo te ontwikkelen. Met die kwaliteit zit het vooral in het basisonderwijs vaak goed. Bij ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs is echter een dalende trend te zien in de waardering van de onderwijskwaliteit.

Klassengrootte
Ouders zijn ontevreden over de klassengrootte, lesuitval door het lerarentekort en de hoge toets- en prestatiedruk. In de Staat van de Ouder 2023 richten we ons op de relatie tussen ouders en leraren. Leraren leveren immers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Maar de ruim 200.000 leraren op onze scholen staan tegelijkertijd onder grote druk. In het rapport laten we ook zien wat ouders vinden van passend onderwijs, schoolkosten en ouderbijdrage, medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs. 

Medezeggenschapsraad en schoolbestuur vaak onzichtbaar 
Ouders konden niet alleen aangeven hoe zij het contact met de leraar ervaren. Wij onderzochten ook het contact met de medezeggenschapsraad (MR) en het schoolbestuur. Ruim de helft van de ouders weet niet welke ouders deelnemen in de MR of waar de MR zich mee bezighoudt. Vooral in het voortgezet onderwijs zien we dat de bekendheid met de MR daalt ten opzichte van 2019 en 2021. De ervaren afstand tussen schoolbestuur en ouders neemt toe. Voor een grote groep ouders is het onduidelijk onder welk schoolbestuur de school valt of wie er in het schoolbestuur zitten. Ook ervaart één op de vijf ouders een afstand tot de schooldirecteur. Het primair onderwijs komt daarbij beter uit de bus dan het voortgezet onderwijs. 

Passend onderwijs moet beter 
Bijna de helft van de ouders die te maken heeft met passend onderwijs geeft aan ontevreden te zijn over de extra ondersteuning die hun kind ontvangt op school. School zou onvoldoende signaleren en onderzoeken of en welke ondersteuning wenselijk is. De zorgplicht wordt volgens deze ouders gebrekkig nageleefd, terwijl het de basis is voor passend onderwijs. In 23% van de gevallen is voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs geen ontwikkelingsperspectief (opp) aanwezig. 

Waardering leraren neemt toe 
Ondanks dat veel ouders diverse problemen zien in het onderwijs, vinden wij het hoopgevend om te zien dat de waardering van ouders voor leraren hoog is en zelfs toeneemt. En daar ligt de basis van onderwijskwaliteit. Laten we met alle partijen investeren in betere opleidingen en hogere salarissen voor de leraren. En hen koesteren. 
 
Over Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. We helpen ouders met informatie, voorlichting en advies over alles wat met onderwijs te maken heeft. Daarnaast behartigen we de belangen van ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media. Lees meer op www.oudersenonderwijs.nl