10 februari 2023

Leerrechtaanpak Rotterdam - bouwen aan bruggen tussen onderwijs en zorg

Nog steeds is er in Nederland een groep kinderen voor wie het (tijdelijk) niet mogelijk is om naar school te gaan. Sommige van deze kinderen hebben zorg, ondersteuning of behandeling nodig om zich toch te kunnen ontwikkelen. Sinds het schooljaar 2016-2017 experimenteert de gemeente Rotterdam in vijf pilots met verschillende interventies waarin deze kinderen een gecombineerd aanbod van onderwijs, hulp en zorg krijgen. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze zogeheten leerrechtaanpak.

Met de pilots wil de gemeente Rotterdam tegemoetkomen aan het recht op leren en ontwikkelen van kinderen die vanwege psychische of fysieke gezondheid en behoeften niet naar school kunnen of die een vrijstelling van de leerplicht hebben gekregen. In schooljaar 2019-2020 draaiden er vier pilots voor kinderen tussen 4 en 12 jaar één pilot voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. In het onderzoek naar de pilots stond de volgende vraag centraal: 

Welke werkzame elementen en bevorderende en belemmerende factoren in de ondersteunings- en organisatiestructuur rondom de leerrechtpilot van gemeente Rotterdam dragen bij aan de ontwikkeling en het ontwikkelingsperspectief van betrokken kinderen?

In het rapport kun je meer lezen over de 5 pilots, de literatuurstudie naar ‘wat werkt’, de bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst van de leerrechtpilots.

Download de publicatie