Update voortgang Met Andere Ogen

Begin april is het advies (over het vervolg van Met Andere Ogen (hierna MAO) opgeleverd. Dit advies beschreef de richting en de ambities voor het vervolg. Aan de hand van de geformuleerde ambities is er de afgelopen periode doorgewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Hieronder geven we een update van de ontwikkelingen op deze ambities.

 1. De samenwerking op lokaal en regionaal niveau verdiepen

MAO heeft partners ondersteund in het verdiepen van lokale/regionale samenwerking door te matchen en makelen op vraagstukken en kwartier te maken voor het vervolg. Er worden gesprekken gevoerd met de bestuurlijk ambassadeurs om te verkennen of zij onderdeel willen zijn van de MAO-tafel. Een tafel van partners die willen gaan staan voor de beweging en het voortouw willen nemen in het verder brengen van het netwerk. Ook is er met het bredere MAO-netwerk gesproken over of zij verbinder willen zijn, of zij hulpvragen hebben, welke behoeften en wensen zij hebben voor het vervolg en om de huidige ontwikkelingen in kaart te brengen.

 1.  Bereik van het netwerk vergroten

Momenteel zijn er 531 partners die onderdeel uitmaken van het netwerk. Elke partner verbonden aan MAO heeft ook een eigen netwerk. Door het bestaande netwerk van partners te activeren wordt er ook weer een lokale/regionale beweging in gang gezet. Een groep van zo’n 150 partners spreken en zien we regelmatig. Ze zetten zich in voor de ambities, zijn regelmatig op bijeenkomsten of zoeken contact met het regiebureau wanneer ze vragen hebben. Verder voeren we ook gesprekken met initiatieven, programma’s en aanpakken die werken aan hetzelfde doel als MAO om de verbinding versterken tussen de partijen. Er is gesproken met Platform inclusiever Onderwijs, Operation Education, NIVOZ, Jeugdzorg Nederland, Smart Start, Alliantie Kinderarmoede, NJi, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en Thuiszittersinitiatieven ondersteund door Movisie.

 1. Inclusieve samenwerking (ouders beter in staat stellen om hun inbreng te leveren door de infrastructuur aan de kant van ouders te verbeteren)

Een verkenning met het veld leverde de notitie ‘Van vink naar vonk’ op. Een verdere verdieping vond plaats door interviews, het op een rij zetten van relevante onderzoeken en input ophalen tijdens de MAO Doen-dag wat resulteerde in dit mooie overzicht ‘Samen voor het kind’, geschreven door Astrid van der Kooij.

De samenwerking tussen ouders, professionals en beleidsmakers bij de ondersteuning van kinderen moet (nog) beter. Om de samenwerking verder te versterken zijn er twee actielijnen opgesteld, namelijk de actielijn professionals en ouders toerusten, en de  actielijn organisatiegraad van ervaringsdeskundige ouders verstevigen. Ook is er een bijeenkomst geweest met de ouderorganisaties en ouders die betrokken zijn bij het opzetten van oudersteunpunten. Na de zomer komt er een portret van een ouder/kind en professional om een voorbeeld te geven van hoe het werkt als ouders en professionals en het kind samen aan de slag gaan voor het kind.

 1. Interprofessioneel samenwerken (handvatten ontwikkelen voor professionals om de interprofessionele samenwerking rondom het kind vorm te geven)

De eerste periode van MAO heeft mooie ontmoetingen, opbrengsten en inzichten opgeleverd op het gebied van interprofessioneel samenwerken. Deze zijn gebundeld in één overzichtelijk document welke in juni gepubliceerd wordt.

De opbrengst uit de eerste periode, de MAO Doen-dag en een recent onderzoek naar wat er nog nodig is in de praktijk vormen de basis voor een aanpak voor de komende drie tot vier jaar. In de aanpak staat de uitvoeringspraktijk van de professional en de lerende aanpak centraal. De aanpak bevat ook samenwerkingsafspraken met Platform Vakmanschap.

Voor het zichtbaar en meetbaar maken wat er in de praktijk (niet) werkt gaat de aanpak samenwerken met de Hogeschool Rotterdam. Zij hebben een lectoraat op het gebied van interprofessioneel samenwerken.

 1. Versterken regierol van gemeenten (en aandacht voor de rol van samenwerkingsverbanden hierin)

Voor deze ambitie worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin partners kennis kunnen opdoen, kunnen uitwisselen en ontwikkelen met andere partners.

In deze masterclass maken partners kennis met het gedachtegoed rondom netwerkregie, wisselen ze uit over wat er nodig is om succesvol samen te werken en krijgen ze handvatten voor hoe zij hun rol als regievoerder kunnen pakken.

 • Communities of Practice

Met het versterken van samenwerking en de regierol in gedachte wordt er in samenwerking met het NJi een Community of Practise ‘bindende afspraken’ georganiseerd. In deze CoP reflecteren en leren we over wat nodig is in de samenwerking tussen verschillende domeinen (gemeente, onderwijs, zorg) om te komen tot betere resultaten voor kinderen en jongeren. In deze CoP wordt voortgeborduurd op de opbrengsten van de eerdere CoP ‘bindende afspraken’. Deelnemers bepalen samen de inhoud van de CoP. Met behulp van de online intervisiemethode, die we eerder ontwikkelden, gaan we aan de slag met casuïstiek.

 • Handreiking voor gemeenten

In het laatste kwartaal van 2021 is er een eerste aanzet gedaan voor een handreiking voor gemeenten over samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Om deze handreiking te voltooien wordt er een groep samengesteld die zich hiervoor en voor de bredere ambitie wil inzetten.

 1. Leren van de goede voorbeelden vanuit de praktijk

Om goede voorbeelden vanuit de praktijk verder onder de aandacht te brengen zijn er de afgelopen maanden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Schone Lei werksessies

In deze werksessies willen we met vele mensen met verschillende achtergronden een nieuw prototype voor onderwijs, zorg en jeugdhulp onderzoekend waarderen om te verbeteren en te versterken. Hiervoor zijn er afgelopen periode drie werksessies georganiseerd.

 • Publicatie werkzame elementen

Om de goede voorbeelden uit de praktijk verder onder de aandacht te brengen worden er momenteel interviews met mensen uit het netwerk gehouden met als doel om de werkzame elementen aan te scherpen en handelingsperspectieven toe te voegen. Op de website zal informatie overzichtelijk worden weergegeven zodat de lezers snel vinden wat ze nodig hebben.

 • Dialoogavonden

Met de dialoogavonden stimuleert en faciliteert MAO dat iedereen zijn of haar natuurlijke plek kan innemen in het ecosysteem, vanuit eigen kracht en specifieke rol. De centrale vraag bij de dialogen is: hoe kan jij vanuit jouw plek in het ecosysteem de ontwikkelkansen van kinderen vergroten? Tijdens dialoogavonden gaan we in gesprek met een divers gezelschap jongeren, ouders en professionals. Momenteel zijn er twee dialogen georganiseerd, Dialoogavond 9: Door de ogen van de ontwikkelkansen van het kind en Dialoogavond 10: Door de ogen van thuiszittende jongeren. Verder staan er 3-4 dialoogavonden voor 2022-2023 op de planning.

 1. Agenderen en aanpakken knelpunten in het systeem

In de werksessies van de afgelopen maanden is er geleerd van goede voorbeelden uit andere praktijken en zijn er verschillende knelpunten geagendeerd bij de ministeries.

 1. Werkzaamheden aan de achterkant

Om het netwerk te kunnen faciliteren is het niet alleen van belang om aan de voorkant gesprekken te voeren, activiteiten aan te bieden en te matchen en makelen op vraagstukken, maar ook om de achterkant zo in te richten dat het ondersteunend werkt voor het netwerk.

Hiervoor zijn onder andere de volgende acties ondernomen:

 • gesprekken met het NJI over de juiste manier van het borgen van kennis
 • het maken van een vernieuwde menukaart met het aanbod van MAO aan de partners
 • een agenda kopje op de website
 • een vernieuwd aanmeldformulier voor nieuwe partners
 • verdere aanpassingen op de website, zoals de ‘word partner’ pagina.

Wil je het advies nog eens teruglezen? Klik dan hier.