Terugkoppeling werksessie invloed gemeenteraadsverkiezingen

Op 7 april was er weer een interactieve werksessie voor het inspiratienetwerk van Met Andere Ogen (MAO). De insteek was dit keer invloed van de gemeenteraadsverkiezingen op de samenwerkingsafspraken in de regio.

Er werd afgetrapt met een terugkoppeling van de stuurgroep met betrekking tot het vervolg van MAO. Bas Wijnen (NJi) heeft het netwerk meegenomen in de opbrengsten van de Community of Practice (CoP) Langdurig Bindende Afspraken en er werd uitgewisseld over de invloed van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart op de samenwerkingsafspraken in de regio.

Terugkoppeling stuurgroep

Marijke Andeweg opende de werksessie met een terugkoppeling van de stuurgroep van 31 maart jl. Zij deelde het positieve nieuws dat Met Andere Ogen wordt voortgezet als een inclusief netwerk. Ze vertelde daarbij meer over de inhoudelijke richting (de ambities), de organisatie en governance. Zo komt er in plaats van de stuurgroep een MAO-tafel met representanten uit het netwerk en verbinders die lokaal zullen aanjagen en bewegen. Tot slot vertelde Marijke nog kort over het proces om dit te gaan realiseren en over een aantal activiteiten die georganiseerd worden door MAO. Lees hier meer.

CoP Langdurig Bindende Afspraken

In het verleden was er een CoP Langdurig Bindende Afspraken onder begeleiding van Bas Wijnen, René Peeters en Marloes Driedonks. Bas lichtte tijdens de werksessie nog eens toe wat een CoP inhoudt en rond welke thema’s er reeds CoP’s zijn georganiseerd door MAO (preventie, onderwijszorgarrangementen, interprofessionele samenwerking, monitoring en langdurig bindende afspraken). Bas deelde de opbrengst van de eerdere CoP langdurig bindende afspraken: de 7 wat-werkt principes. Tot slot werd het netwerk meegenomen in de plannen voor het vervolg. De CoP start in juni 2022 met twee á drie bijeenkomsten tot het einde van dit jaar (met een mogelijk vervolg in 2023). Deelnemers geven zelf mee richting aan het programma, leren van elkaar en zijn bereid hun dilemma’s te delen met begeleiding vanuit het NJi.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze CoP? Meld je dan bij Lieke Salome (l.salome@nji.nl) of Bas Wijnen (b.wijnen@nji.nl).

 

De invloed van de gemeenteraadsverkiezingen op samenwerkingsafspraken

Er werd een praktijkvoorbeeld gedeeld vanuit het netwerk over de invloed van de gemeenteraadsverkiezingen op de samenwerkingsafspraken. In de betreffende regio is inmiddels een ontwikkelagenda opgesteld, die door alle gemeenten is omarmd. Er wordt ervaren dat niet alle wethouders voldoende zijn aangehaakt op de inhoud. Daarnaast ondervindt de regio er last van dat er meerdere wethouders op de portefeuille zitten. Er is de hoop dat er door middel van de gemeenteraadsverkiezingen meer steun komt voor de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Om dit te realiseren heeft de regio de stap genomen om zich te verbinden met de portefeuillehouders van dit thema, door onder andere een mail op te stellen met een oproep voor betere samenwerkingsafspraken. De gemeenteraadsverkiezingen kunnen leiden tot één nieuwe wethouder die op de portefeuille zit en die voldoende is aangehaakt op de inhoud.

Vervolgens werd er in breakout rooms uitgewisseld over de invloed van de gemeenteraadsverkiezingen op de samenwerkingsafspraken in de regio. Er werd gesproken over de kansen en de bedreigingen voor de samenwerkingsafspraken. Hieruit kwamen een aantal interessante inzichten naar voren. Zo werd er aangegeven dat het van belang is om beleidsmedewerkers mee te hebben en te zorgen dat zij de samenwerkingsafspraken voortzetten. Ook is het van belang om zelf actief de politieke arena in te stappen, wat het onderwijs nog niet gewend is. De continuïteit van de samenwerking wordt sterk beïnvloed door de beschikbaarheid (en continuïteit) van de medewerkers die elkaar vinden. Veel verloop kan de kwaliteit schaden. 

In de tweede ronde werd er plenair uitgewisseld over wat je kunt doen om de afspraken levend te houden of om de kansen te benutten die er liggen. Het netwerk gaf aan dat het van belang is om te bouwen aan een gemeenschappelijke taal met (nieuwe) mensen in het veld. Zo kunnen budgetten jeugdhulp en leerlingenvervoer worden ervaren als investeringen in een gezonde en veerkrachtige maatschappij, maar anderzijds ook als kosten. Het is van belang om elkaar regelmatig te spreken en daarbij elkaars rol te bespreken. Ook is het belangrijk om verwachtingen goed af te stemmen.

Tot slot

Tot slot is er gesproken over andere actualiteiten die de partners in het netwerk nu bezig houden. Zo werd er aangegeven dat er veel 4-jarige kinderen met een achterstand zijn, dat het aantal aanmeldingen op het cluster-3 onderwijs en KDC’s toeneemt, dat er veel kinderen zijn met een aanvullende zorgbehoefte in het primair onderwijs en dat het SBO profiel zwaarder lijkt te worden. In de praktijk zijn samenwerkingsverbanden druk bezig met het verbeteren van de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het primair onderwijs. Zo wordt er vanuit een samenwerkingsverband al vanaf groep 6 meegekeken naar de TLV-verlengingen en wordt er gekeken welke vertaalslag er moet worden gemaakt in het professionaliseren op het voortgezet onderwijs. 

De eerstvolgende werksessie is op 2 juni van 9.00-11.00 uur. 

Heb je een idee over de invulling van de volgende werksessie? Neem dan contact op met Alice Brouwer of Jazz van Strijland via metandereogen@vng.nl