Met Andere Ogen II: De vrijblijvendheid voorbij

Méér focus op de lokale praktijk waar onderwijs, zorg en jeugd samenwerken, méér focus op inclusieve samenwerking met ouders en professionals. Met Andere Ogen II verdiept, inspireert, leert en agendeert. ‘Helpt dit de ontwikkelkansen van een kind te verbeteren? Dat blijft de centrale vraag’, stelt programmamanager Marijke Andeweg.

Met Andere Ogen is de afgelopen tweeënhalf jaar een begrip geworden. Overal in het land wordt hard gewerkt aan de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. De blik is op veel plaatsen al gekanteld, er wordt met ‘andere ogen’ gekeken. Het kind en zijn of haar omgeving staan vaker centraal. Meedoen is cruciaal. Samenwerken is geen keuze maar noodzaak om het onderwijs en hulp aan deze kinderen goed te organiseren.

De urgentie is voor veel professionals helder. Te veel kinderen in Nederland vallen tussen wal en schip, te veel kinderen krijgen niet de kans om zich te ontwikkelen. De groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs en de tweedeling in de samenleving baren niet voor niets steeds meer mensenzorgen. Met Andere Ogen gaat bij uitstek over preventie, over inclusie.

In de praktijk gebeurt het

‘Hoe het beter kan, laat de praktijk vaak zien. Daar gebeurt het’, stelt programmamanager Andeweg. Daarom ligt de focus van MAO II op die lokale praktijk, waar professionals en ouders in uitvoering, beleid en bestuur dagelijks naar nieuwe wegen zoeken om de juiste plek en vaak maatwerk voor kinderen mogelijk te maken.

Aan goede praktijkvoorbeelden geen gebrek. Deze inspirerende voorbeelden leiden bovendien tot een groeiende behoefte aan samenwerking. Het verdiepen, stimuleren van die lokale en regionale samenwerking is dan ook een van de belangrijke ambities van MAO II.

De vrijblijvendheid voorbij, is de veelzeggende titel van het adviesrapport over het vervolg van Met Andere Ogen. De praktijk wil doorpakken en de interprofessionele en inclusieve samenwerking verstevigen om op die manier hét verschil te kunnen maken voor en met veel meer kinderen en ouders. Andeweg: ‘Er is niet meer behoefte aan experimenten of proeftuinen, professionals en ouders willen nu vooral stappen verder maken’.

Een groter en toegankelijker netwerk

Om meer impact te maken gaat Met Andere Ogen het bereik van het netwerk verder vergroten. Het MAO-netwerk wordt toegankelijker en daarmee inclusiever. Het netwerk zorgt daarnaast dat kennis over wat werkt, daadwerkelijk terecht komt bij de leerkracht en de hulpverlener in de praktijk Landelijk zoekt MAO nog meer de verbinding met andere initiatieven en programma’s die elkaar versterken. En gaan meer lokale coalities aan de slag om de lokale samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te verbeteren.

Inclusieve én interprofessionele samenwerking

Met Andere Ogen is een inclusief netwerk. De ambitie is om ouders nog actiever te betrekken en in staat te stellen hun stem te laten horen. Belangrijk hierbij is dat professionals ouders ‘vanzelfsprekend als gelijkwaardig partner zien’. Door de deskundigheid van ouders te bevorderen en ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen krijgt deze ambitie verder vorm.

Voor professionals uit de verschillende domeinen ontwikkelt MAO praktische handvatten om de onderlinge samenwerking rondom het kind vorm te geven. Hierbij zijn een lerende houding en oog voor elkaars perspectief belangrijke ingrediënten. In zogeheten fieldlabs ondersteunt MAO professionals hierbij. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat professionals van eigen organisatie tijd en ruimte krijgen om ook daadwerkelijk interprofessioneel samen te werken.

Naast de eigen organisatie hebben alle professionals te maken met een eigen realiteit, met lokale partners, regionale samenwerkingsverbanden en vaak verschillende gemeenten. MAO II wil daarom ook een bijdrage leveren aan het versterken van de regierol van gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Verhalen delen en knelpunten agenderen

Om te voorkomen dat al die kennis uit de praktijk verloren gaat en overal het wiel opnieuw wordt uitgevonden, zorgt Met Andere Ogen dat deze verhalen deelbaar en zichtbaar worden. Dit gebeurt op uiteenlopende manieren: van storytelling en dialoogavonden tot een Met Andere Ogen Doen-dag. Nieuw in MAO II zijn de masterclasses met experts en fieldlabs waarbij professionals nieuwe oplossingen ontwikkelen, testen en meetbaar maken. Met Andere Ogen zorgt daarnaast voor de verbinding met landelijke partijen om zo meer impact te maken en kennis uit te wisselen. Hier is ook een grote rol weggelegd voor het NJi, Nederlands Jeugdinstituut, als kennisverbinder.

Ook bij het agenderen van knelpunten, obstakels en systeemfouten vervult het netwerk een belangrijke rol. Het vertalen van lokale praktijk naar landelijk beleid hoort daarbij, evenals het aanpassen van opleidingen voor (toekomstige) professionals.

Kracht

De kracht van MAO is en blijft dat het de enige plek is waar ouders en professionals uit alle sectoren en disciplines – van bestuur tot uitvoering – elkaar ontmoeten. Van onderwijs, jeugdhulp tot kinderopvang en sport. Stuk voor stuk mensen die – met hetzelfde doel voor ogen – aan de slag gaan, kennis delen en oplossingen zoeken waardoor onderlinge schotten vervagen. MAO is in die zin ook een community van gelijkgestemden en een thuis voor een maatschappelijke beweging.

MAO Tafel

Met Andere Ogen II blijft bewegen, leren en agenderen. Met uiteraard als rode draad: de lerende praktijk. De vorm verandert wel. MAO wordt nog meer een netwerk-organisatie. De inhoudelijke regie komt namelijk bij het netwerk – ofwel de nieuwe MAO-tafel – te liggen. Aan deze tafel nemen vertegenwoordigers van het netwerk plaats. De MAO-tafel wordt ondersteund door het regiebureau, een (nog aan te stellen) netwerkregisseur en verbinders ofwel lokale aanjagers. Het opdrachtgeverschap van MAO ligt bij OCW, VWS, VNG en één van de onderwijspartijen. De komende tijd wordt een goede verbinding met de landelijke partijen verder vormgegeven.

Transitie

Marijke Andeweg: ‘Met Andere Ogen is onderdeel van een grote transitie, een belangrijke omslag in cultuur, structuur en werkwijze binnen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd. MAO heeft alle ingrediënten in huis voor deze duurzame verandering. Het stimuleert de praktijk, legt verbinding met landelijke partners en sluit aan bij maatschappelijke trends, zoals de zorgen om kansenongelijkheid, inclusief onderwijs en preventie’. Transities gaan traag, weet Andeweg. ‘Maar de gedrevenheid en betrokkenheid van een groeiende groep ouders, professionals en bestuurders, lokaal en landelijk, die al inclusief samenwerken is heel groot.’

Meer weten over het adviesstuk De Vrijblijvendheid voorbij? Download het gehele document in de bijlage.

 

Vooruitblik Activiteiten Met Andere Ogen II

 • Schone Lei nog 2 werksessies waarin de vraag centraal staat: “Als we opvang – onderwijs – zorg – jeugdhulp voor en met 0 -23 jarigen opnieuw zouden ontwerpen hoe zou dat er dan uitzien?
  • 18 mei bij Karakter in Arnhem
  • 20 juni bij OCW in Den Haag
 • Werksessie inspiratienetwerk 2 juni 9.00-11.00 uur
 • Dialoog thuiszitters, juni
 • Masterclass Netwerkregie, juni
 • Community of Practice Langdurig bindende Afspraken, juni
  • Overige thema’s volgen.

Al onze activiteiten vind je terug in onze agenda. Hier kun je je tevens aanmelden. Hou ook de website en nieuwsupdate in de gaten voor meer informatie.

De ambities van Met Andere Ogen II

 1. De samenwerking op lokaal en regionaal niveau verdiepen
 2. Bereik van het netwerk vergroten
 3. Inclusieve samenwerking (ouders beter in staat stellen om hun inbreng te leveren door de infrastructuur aan de kant van ouders te verbeteren)
 4. Interprofessioneel samenwerken (handvatten ontwikkelen voor professionals om de interprofessionele samenwerking rondom het kind vorm te geven)
 5. Versterken regierol van gemeenten (en aandacht voor de rol van samenwerkingsverbanden hierin)
 6. Leren van de goede voorbeelden vanuit de praktijk.
 7. Agenderen en aanpakken knelpunten in het systeem.
 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: