24 februari 2022

Vruchtbare werksessie inspiratienetwerk

Op 3 februari 2022 heeft er weer een vruchtbare werksessie plaatsgevonden met het inspiratienetwerk van Met Andere Ogen. Er is gesproken over de verkenning van MAO, wat leeft in het werkveld en de uitwerking van het coalitieakkoord. Een impressie

Op donderdag 3 februari zijn we van 9.00-11.00 uur weer met elkaar aan de slag gegaan in een werksessie met verschillende regio’s uit het gehele land. De 22 aanwezigen waren enthousiast, betrokken en positief gestemd over de plannen die werden voorgelegd. Er werd ruimte gevoeld om aan te vullen en vragen te stellen. Daarnaast werd in de break out rooms goed de tijd genomen om uit te wisselen en elkaar van praktische handvatten te voorzien. Voorbeelden hiervan zijn: hoe wordt een vraagstuk elders aangepakt, wie is trekker van een betreffende project en contactgegevens werden uitgewisseld.

Wat hebben we besproken:

  1. Marijke Andeweg vertelde over de verkenning van het vervolg van Met Andere Ogen (MAO).

We maken met elkaar deel uit van een grotere transitie (die je tevens terugziet in de hervormingsagenda). Marijke gaf aan dat MAO alleen in het licht kan worden gezien van de hele transitie. MAO neemt de plek in van de lokale praktijk die leidend en toetsend zou moeten zijn voor wat er in het systeem gebeurt. Er komt een pleidooi om een onderwijs-jeugdagenda te maken (o.a. het versterken van gemeenten) en er is een signaal dat ministeries het niet zonder MAO willen doen. Marijke besprak ten slotte wat de doelen zijn voor het vervolg van MAO.

  1. Tussendoor zijn we uiteen gegaan in breakout rooms om met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s in het veld.

Zo werd in één van de breakout rooms gesproken over het wijkgerichte werken. Er wordt gewerkt aan de verbinding tussen wijkteams en scholen, waardoor kinderen sneller op het vizier komen. Er wordt gewerkt aan een aansluiting van de gemeentelijke toegang in elke school. Elke school heeft een consulent die deelneemt aan een zorgteam op school. Hiermee voorkom je onder andere dat een kind niet de wijk uit hoeft. Er is een behoefte om de professionals uit SBO/SO meer een rol te geven in de wijk in plaats van in een apart schoolgebouw buiten de wijk. Het is nodig om dat niet alleen met het onderwijs te doen, maar jeugdhulp direct te betrekken. Om dit te bereiken zal direct een wijkteammedewerker betrokken worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het professionaliseren van school en wijkteams samen. Er wordt nog tegenaan gelopen hoe de financiering hiervan eruit moet zien. Er is een behoefte om de financiën ook wijkgericht in te zetten.

  1. Natalie Jonkers gaf een presentatie over het proces en de stand van zaken rondom de uitwerking van het coalitieakkoord.  
  2. Ten slotte werden er plenair vragen gesteld aan Natalie over het proces en de stand van zaken rondom de uitwerking van het coalitieakkoord. Lees hieronder een terugkoppeling.

Een van de vragen ging over de afbakening onderwijs en jeugdhulp en het belang van het samen optrekken van onderwijs en jeugd. Partners gaven aan dat we van de labeling/medicalisering af moeten.

Er werd aangegeven dat de NPO gelden gemeenten de mogelijkheid geven om te ondersteunen op dat wat scholen en samenwerkingsverbanden nodig hebben. Er werd gevraagd of er zekerheid is over de verlenging van de middelen. Dit wordt nagevraagd.

Een andere vraag was of er nog een lege pagina was in het akkoord? Daarbij is aangegeven dat de houding en doorontwikkeling van wat er al is als positief wordt ervaren. Er is daarnaast behoefte aan aandacht voor domein-overstijgende vraagstukken (zoals PO/VO, kinderopvang-onderwijs, aansluiting op het vervolgonderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt). Er is een oproep gedaan om op de lege pagina nog meer domeinen te verbinden.

Hiernaast ging het gesprek over waar de grens ligt tussen de taken van gemeenten en onderwijs. Dit zal altijd een grijs gebied blijven. Daarbij is de vraag hoe we kunnen komen tot een gezamenlijke financiering. De discussie over normalisering speelt. Er zijn beelden over en weer dat het onderwijs te snel handelingsverlegen is of jeugdhulp wenst en andersom dat gemeenten financieel de boot afhouden. De vraag speelt hoe je tot normalisatie komt zonder beelden over en weer te hebben. Gesproken is over dat het niet enkel zit in structuren aanpakken, maar vooral ook in het aanpakken van de culturen.

Het laatste punt ging over dat het nu duizelt van de verschillende plannen en hoe die zich tot elkaar verhouden (en tot het kind waar het om gaat). Er is gevraagd of de onderwijs-zorgtafel ook wat gaat betekenen in de samenhang van de coalitieplannen. Natalie gaf aan dat het doel is om meer samenhang te creëren, maar dat je ook losse trajecten zal houden. MAO kan de ministeries hier scherp op houden. 

De eerstvolgende werksessie is op 7 april van 9.00-11.00 uur. De verwachting is dat de verkenning dan verder is en dat invloed kan hebben op de werkagenda.

Heb je een idee over de invulling van de werksessie? Neem dan contact op met Alice Brouwer of Jazz van Strijland via metandereogen@vng.nl