Uitkomsten pilot Jeugdondersteuners Leeuwarden

Veel gemeenten worstelen met een stijgende vraag naar jeugdhulp. In Leeuwarden zien we die stijging ook. Een van de verklaringen hiervoor is de trend om gedrag van kinderen sneller te problematiseren. De bandbreedte van wat als ‘normaal’ gedrag wordt gezien, wordt steeds smaller. De vraag naar tweedelijns zorg en naar speciale hulp voor specifieke doelgroepen wordt steeds groter.

Om die trend te keren, kiest Leeuwarden voor een innovatieve, impactgerichte aanpak. In 2019 zijn we als gemeente samen met de integrale kindcentra (IKC’s) een pilot gestart met als doel tot een stevige ‘ondersteuningsstructuur 12-’ te komen. Op drie IKC’s zijn drie jeugdondersteuners ingezet. Deze jeugdondersteuners werken op het snijvlak van onderwijs, kinderopvang en jeugdondersteuning (tweedelijns) en richten zich op preventie van problemen bij kinderen. Ze ondersteunen niet alleen het kind en de ouders, maar coachen ook de IKC - medewerkers. 

De pilot duurde drie jaar en ging gepaard met kwantitatief en kwalitatief impactonderzoek. Het doel was meer te weten te komen over de ondersteuningsvraag van kinderen en de achterliggende problematiek, en om te onderzoeken of het mogelijk is het perspectief te verschuiven van specifieke hulp voor het kind richting versterking van de omgeving. In deze publicatie delen we de uitkomsten van dat onderzoek. Download het magazine in de bijlage.

Kijk ook op http://www.ikc-leeuwarden.nl/

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: