31 augustus 2021

Handreiking samenwerkingsvormen OZJ

In een aantal regio’s bestaat de wens om bij de toekomstige inkoop van jeugdhulp met minder partijen contracten te sluiten. Dat roept vragen op bij vrijgevestigden over het aangaan van samenwerkingen en de consequenties ervan. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) heeft hiervoor een handreiking gemaakt met hierin praktische informatie over deze samenwerkingsvormen.

Verwacht wordt dat de wens om het aantal contractpartijen te beperken er toe zal leiden dat aanbestedende diensten (minimum) eisen gaan stellen bijvoorbeeld met betrekking tot minimale omvang van te leveren zorg.

In de praktijk is te verwachten dat dergelijke eisen er toe kunnen leiden dat het voor vrijgevestigden moeilijk(er) wordt om zelfstandig deel te nemen aan een aanbesteding of ander inkooptraject en een contract te sluiten. Daarom (maar ook om andere redenen) kan het voor vrijgevestigden wenselijk en in voorkomende gevallen noodzakelijk zijn om samenwerkingen aan te gaan.

Praktische handreiking

OZJ merkt dat vrijgevestigden veel vragen hebben over het aangaan van samenwerkingen en de consequenties daarvan. OZJ wil (vrijgevestigde) jeugdhulpaanbieders ondersteunen bij het maken van keuzes over samenwerken, zodanig dat zij de mogelijkheid hebben deel te nemen aan aanbestedingen.

In dat kader heeft OZJ deze handreiking opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven van samenwerkingsvormen en hun kenmerken. Ook wordt er een aantal praktijksignaleringen benoemd die mogelijk invloed hebben op de keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm.

Download de gehele handreiking in de bijlage.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: