06 maart 2021

Opbrengst CoP Onderwijs­zorg­arrangementen: gesprekskader

De CoP Onderwijs-zorgarrangementen heeft twee tools als opbrengst: een handreiking met gesprekskader en een handreiking integraal arrangeren. Deze handreiking met gesprekskader heeft als doel scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten te helpen bij het voeren van een gefundeerd gesprek over de ontwikkeling en operationalisering van onderwijs-zorgarrangementen (oza’s).

Rijksoverheid, gemeenten en scholen zijn actief aan de slag met de ontwikkeling van passend onderwijs en de transformatie van de jeugdzorg. Daarbij worden oza’s vaker ingezet om jongeren in het onderwijs te houden. De ontwikkeling van oza’s wordt daardoor in toenemende mate praktijk in scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Deels in de slipstream van de evaluatie passend onderwijs, de route naar steeds inclusiever onderwijs, de ontwikkelingen in het jeugddomein en de toenemende regionale samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Tegelijk zijn oza’s niet nieuw: in scholen voor speciaal onderwijs zijn oza’s soms al jaren een vast onderdeel van de ondersteuning van de school. Op regionaal niveau zijn er vele verschillen in de mate waarin oza’s zijn ontwikkeld en geborgd. Er zijn daarmee goede mogelijkheden om te leren van opgedane ervaringen.

Een goede verbinding tussen jeugdbeleid, onderwijsondersteuning en jeugdhulp is essentieel voor het succes van een oza. Deze handreiking met gesprekskader helpt om die verbinding zo kwalitatief mogelijk te realiseren en zo bij te dragen aan ontwikkelkansen voor alle leerlingen.

De handreiking geeft algemene context door een korte beschrijving van recente ontwikkelingen in landelijk beleid en de wettelijke kaders voor onderwijs. De handreiking geeft uitgebreide context bij wat een oza kan zijn. Dit wordt gedaan door het beschrijven van voorbeelden van o.a. definities, functies en organisatieniveaus. Ook wordt beschreven hoe een oza kan worden versterkt door het gebruik van leidende principes, het definiëren van outcome en het inrichten van een verbetercyclus.

Het gesprekskader stelt vragen aan professionals, beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, onderwijs- en jeugdhulporganisaties. De vragen dienen als checks bij het gesprek in de regio, het ontwikkelen van beleid en het opzetten van een oza. Het kader is geen garantie; persoonlijke drive, wederzijds vertrouwen, flexibiliteit en de bereidheid om uit de comfortzone te stappen zijn in de (vroege) ontwikkeling van een oza zeer bepalend voor het succes.

Het betrekken van ouders en leerlingen is onderdeel van het gesprekskader.

De handreiking met gesprekskader is opgesteld in nauwe samenwerking met vele partners in het veld vanuit onderwijs, gemeenten en jeugdhulp, waarvan de meesten verbonden waren aan de communities of practice van het programma Met Andere Ogen.

Meer weten? Download deze tool als pdf in de bijlage.

Onder begeleiding van:

Bob Austman, B.Austmann@nji.nl<u1:p></u1:p>

Vincent Fafieanie, V.Fafieanie@nji.nl<u1:p></u1:p>

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: